[Photo courtesy of SIPA | Team I-Care pictured (from left): Kasumi Sugimoto, Fang Liu, Yue Wang, Xinwei Gao]